اتوبان فرودگاه مهر/لامرد

تکمیل زیر سازی ،اساس وآسفالت گرم،روکش آسفالت راههای روستایی لامرد/دوراهی آبکنه-لامرد/لامرد-احشام/احشام-چاهورز/مهر-گله دار/بهسازی لامرد-احشام واجرای ابنیه فنی وعملیات خاکی ،اجرای بهسازی به طول ۱۷۰۰ متر شامل ۱۶۵۰۰ متر مکعب خاکریزی و یک دستگاخ پل ۶ دهانع ۴ متری واجرای اسا س وآسفالت.

مدت پیمان ۱۰ ماه استودر تاریخ ۸۸/۲/۸منعقد گردیده است.

کارفرما:اداره کل راه وترابری لارستان