احداث باند دوم محور بندر خمیر- بندر لنگه

مدت پیمان ۱۲ ماه از تاریخ ۹۱/۶/۱۵

کارفرما:اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان

ادامه احداث باند دوم محور بندر خمیر-بندر لنگه قطعه ۴/ب

۱-انجام کلیه عملیات خاکی (خاکبرداری-خاکریزی)طبق نقشه و مشخصات خصوصی

۲-انجام کلیه عملیات ابنیه فنی شامل پلسازی وغیره طبق مشخصات خصوصی

۳-اجرای عملیات زیرسازی شامل زیراساس طبق تیپ مقاطع عرضی

۴-عملیات آسفالت گرم طبق مشخصات خصوصی

۵-انجام کلیه عملیات متفرقه تهیه ونصب علایم وکلیه عملیاتی که برای بهره برداری کامل از پروژه ضروری می باشد.