ایستگاه تقویت فشار نیزار قم

مدت اجرا ۸ماه شمسی -تاریخ ۸۴/۳/۳

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

عملیات ساختمانی، سیویل صنعتی، مکانیکال، برق و ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز نیزار (قم)

این پروژه شامل عملیات نصب دستگاه ها،ماشین آلات،تجهیزات،تاسیسات،ایستگاه تقویت فشار

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها