ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو

۱۳۹۸-۱۴۰۰

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎز اﯾﺮان

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ :

  • انجام کامل لوله کشی ها به میزان بالغ بر ۵۵ هزار اینچ/قطر
  • انجام کارهای محوطه سازی و ساخت ساختمان های مربوطه و بتن ریزی بالغ بر ۸۵۰۰ متر مکعب
  • انجام کامل تاسیسات برق ۱۷۴۰۰۰ متر کابل کشی

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها