ایستگاه تقویت فشار گاز میانه

مدت اجرا۵۴۰ روز ،در تاریخ ۸۲/۹/۲۵

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها