ایستگاه تقویت فشار گاز نور

مدت پیمان ۵۴۰ روز-در تاریخ ۷۹/۱۲/۱۰ پیمان منعقد شده است.

احدات ساختمان های ایستگاه نورومحوطه سازی و فنس اطراف آن،روشنایی محوطه،هدایت آبهای سطحی وفاضلاب وآسفالت جاده های داخلی و جاده دسترسی به ایستگاه.

شاخص ترین بخش این پروژه،تثبیت زمین باتلاقی و۲مترلجن برداری وپرکردن آن از طریق ماسه دریایی وقلوه سنگ برای اولین بار بطوریکه بخش شمع کوبی را ازین عملیات حذف کردند.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها