ایستگاه ۴ قطار شهری شیراز

ایستگاه ۴ (جانبازان) فاز ۲ خط یک قطار شهری شیراز و حومه

کارفرما: شهرداری شیراز- سازمان قطار شهری شیراز و حومه 

مشاور: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

 اجرای عملیات تکمیلی و باقیمانده ابنیه و عملیات سازه و معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی گالری های دسترسی ایستگاه ۴ (جانبازان) فاز ۲ خط یک قطار متروی شهری شیرازبه مدت ۱۶ ماه با شرکت شهرداری شیراز سازمان قطار شهری شیراز وحومه منعقد گردیده است.