باغ پرندگان لویزان

۱-مدت پیمان ۱۲ ماه می باشدواز تاریخ ۹۰/۱۰/۲۷

احداث سازه پرندگان آبچر باغ پرندگان لویزان واقع در محدوده منطقه ۴ شهرداری تهران

شرکت کارفرما:سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

۲- مدت قرارداد ۹ ماه می باشد واز تاریخ ۹۰/۱۰/۲۷

موضوع قرارداد عبارتست از خرید وتحویل کابل،توری باغ پرندگان لویزان واقع در سطح منطقه ۴ شهرداری تهران

مطالب مرتبط

پروژه ها,صنعتی