خط لوله انتقال گاز ۲۰ اینچ و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی خرمدشت

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

خط لوله انتقال گاز ۲۰ اینچ و ایستگاه تقلیل فشار گازبه ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت شهرک صنعتی خرمدشت که احداث آن ،موضوع این پیمان می باشد.از حدود کیلومتر ۲۵۰+۵۰ خط لوله “۴۸ موجود دوم آذربایجان آغاز وبطور تقریبی ۱۷کیلومتر تا ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت ۱۲۰۰۰۰امتداد دارد.

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها