خط لوله ۳۰ اینچ بوتیا-زرند

شرح و هدف پیمان

خط لوله ۳۰ اینچ بوتیا-زرند امتداد خط لوله ۳۰ اینچ از باغین تا فولاد بوتیا میباشد که به منظور گازرسانی
به صنایع فولاد زرند و صنایع دیگر به طول ۳۷کیلومتر به موازات خط لوله ۱۲ اینچ موجود احداث میگردد.
یک عدد ایستگاه شیر بین راهی (LBV) در کیلومتر ۲۴+۳۰۰ واقع شده است که در محوطه مشترک با
ایستگاه فرستنده توپک خط لوله ۱۲ اینچ موجود نصب میگردد و در این راستا لازم است محوطه موجود
توسعه یابد. در این ایستگاه یک عدد انشعاب با سایز ۲۴ اینچ به همراه شیر (LBV) جهت گازرسانی به
نیروگاه ۴۸۴ مگاواتی و یک عدد انشعاب دیگر با سایز ۱۲ اینچ برای اتصال به خط لوله ۱۲ اینچ موجود به
روش انشعاب گرم در نظر گرفته میشود. در انتهای خط لوله (کیلومتر ۳۷ )یک عدد ایستگاه دریافت کننده
توپک به همراه یک عدد شیر بین راهی بر روی مسیر کنار گذر دریافت کننده توپک نصب میگردد. در
همین ایستگاه یک عدد انشعاب ۱۰ اینچ بهمراه شیر بین راهی (LBV) برای گازرسانی به فولاد زرند در نظر
گرفته میشود. در مجاورت این ایستگاه، یک ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت ۵۰۰۰۰ استاندارد متر
مکعب بر ساعت برای تامین گاز فولاد زرند نصب میگردد.


شناسنامه پروژه
کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور تدبیر و فن آسیا
پیمانکار : شرکت سکاف
تاریخ شروع پروژه : ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۳
تاریخ پایان پروژه : ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳
تاریخ تزریق گاز : ۴ ( ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ماه زودتر از موعد انجام گرفته)

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها