راه کرمان

پروژه راه کرمان

پروژه راه کرمان

ناظر و کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

پروژه بهسازی و احداث باند دوم محور کرمان-دیهوک حد فاصل کیلومتر ۸۰۰+۸ الی ۵۵۰+۲۱(قطعه ۱-ب)در تاریخ ۹۱/۶/۱۸ مابین شرکت سکاف و شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور منعقد شده است تا در طی مدت ۳۶۵ روز به اتمام کامل برسد.