زیر سازی راه آهن همدان ملایر

این پیمان در تاریخ ۹۷/۵/۱۶ منعقد گردیده است و طول مدت این پیمان ۲۴ ماه می باشد.

شرح کار آن به صورت زیر می باشد:

اجرای عملیات زیرسازی قطعه ۱ راه آهن یک خطه همدان-ملایر حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۵۱۷+۱۴ شامل عملیات خاکی،پلسازی ،دیوارسازی وسایرعملیات متفرقه وکلیه کارهایی که جهت تکمیل وبهره برداری از پروژه ضروری می باشد و از جلنب کارفرما ابلاغ می گردد.