طراحی و ساخت مجتمع بهارستان

طراحی (معماری،سازه،تاسیسات ومحوطه سازی واحدهای آپارتمانی و یاحیاط سازی واحداث ۱۵۳ واحدمسکونی(اجتماعی) در شهر جدید بهارستان

مدت ۲۲ ماه از تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸

کارفرما:سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

مطالب مرتبط

پروژه ها,ساختمانی