قطارهای حومه ای تهران – ورامین – پیشوا

قطارهای حومه ای تهران – ورامین – پیشوا

این پیمان در تاریخ ۹۲/۴/۲۲ به مدت ۲۴ ماه شمسی منعقدگردیده است.

کارفرما: راه آهن شهری تهران و حومه

ناظر: مهندسین مشاور هراز راه

عملیات اجرایی روسازی مسیر قطعات اول و دوم متروی تهران – ورامین – پیشوا به طول کلی حدوداً ۴۹ کیلومتر همراه با ۱۲ کیلومتر دپو و پارکینگ