مجتمع مسکونی سپهر کرج

اجرای عملیات نازک کاری ،تکمیل وتحویل ۱۳۴۴ واحد مسکونی آپارتمانی به متراژکل بنای مفید تقریبی ۱۲۱۸۸۷ مترمربع(مشتمل بر ۲۸ بلوک احداثی در هشت قطعه زمین متعلق به بنیاد به مساحت تقریبی ۶۳۰۰۰ مترمکعب

مدت پیمان ۲۴ ماه از تاریخ ۹۱/۶/۱

کارفرما:بنیاد تعاون وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح

مطالب مرتبط

پروژه ها,ساختمانی