مجموعه پارک سوار زرین شهر

مدت قرارداد ۸ ماه از تاریخ ۹۰/۲/۶

آماده سازی و خاکبرداری ،اجرای فونداسیون ها،اجرای دیوارهای حائل بتنی،اجرای دیواروتیغه ها اجرای سقف های بتنی وفولادی ،اجرای سازه فولادی ،اجرای سازه فولادی سقف اصلی،اجرای پوشش سقف اصلی،اجرای اسکلت های بتنی وفولادی وبه طور کلی اجرای کلی مراحل تکمیلی

کارفرما:شهرداری زرین شهر

مطالب مرتبط

پروژه ها,ساختمانی