پالایشگاه آبادان

کارفرما:

شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

کنسرسیوم : SINOPEC and ODCC

ساخت واحداث عملیات ساخمانی و پایپینگ هیدروکراکر شماره ۵۶ و واحد هیدروتراکر شماره ۵۲ به جهت ارتقاء پالایشگاه آبادان .

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها