پالایشگاه جم

پالیشینگ پالایشگاه جم

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ناظر: شرکت مهندسین مشاور بینا

نصب سیستم پالیشینگ و سایر کارهای واحد LPG پالایشگاه فجر جم

مطالب مرتبط

انرژی,پروژه ها