پروژه طرح توازن ذوب آهن اصفهان

در تاریخ ۹۰/۱۱/۱ این پیمان منعقد گردیده ودر طول مدت ۹ ماه انجام شده است.

شرح کار بصورت زیر است:تهیه واجرای باقیمانده توسعه شبکه آب،گاز،فاضلاب،پمپ خانه ها وتصفیه خانه هاوکارهای تکمیلی مربوطه طرح توازن

مطالب مرتبط

پروژه ها,صنعتی