گواهینامه ها

شرکت فنی ساختمانی سکاف در طی بیش از سی سال فعالیت اجرائی افتخارعضویت در انجمن های صنفی وسازمانهای پیمانکاری در رشته های راهسازی-ابنیه وساختمان-نفت و گاز-تاسیسات وتجهیزات را بدست آورده است.

بخش دیگری از موفقیت های سکاف دریافت رضایت نامه ها،تشویق نامه هاوتقدیر نامه ها از کارفرمایان مختلف بدلیل ارائه خدمات تخصصی و صادقانه خود می باشد.

مطالب مرتبط

سکاف